About

Cô Tiên VN (COTIENVN), là một chuỗi các dự án đầu tư kinh doanh, mà cốt lõi của nó là bản quyền kết quả nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Bao gồm: Y dược, quản trị kinh doanh, vũ trụ mở

Views: 0